รายละเอียดโครงการสินเชื่อยกระดับเศรฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 50,000 ล้านบาท 


 
1. หลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อยกระดับเศรฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 50,000 ล้านบาท