ประกาศหลักเกณฑ์และรับคำขอสินเชื่อรายจังหวัด1. กระบี่ Download || ประกาศเพิ่มเติม || ประกาศครั้งที่ 3 ||